Giải VNEN toán 7

  • 1 Đánh giá

Giải VNEN toán 7. Dưới đây là toàn bộ những bài học trong chương trình học thử nghiệm toán lớp 7 VNEN. Gồm cả tập 1 và tập 2 . KhoaHoc sẽ hướng dẫn các em giải các câu hỏi cũng như bài tập trong sách một cách chi tiết, dễ hiểu nhằm giúp các em hiểu bài và học bài tốt hơn.

Bài giải VNEN TOÁN 7 - TẬP 1

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ

Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 5: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bài 10: Làm tròn số

Bài 11: Số vô tỉ

Bài 12: Số thực

Bài 13: Ôn tập chương I

Chương 2: Hàm số và đồ thị

Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 5: Hàm số

Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

Bài 8: Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 1: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Bài 1: Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song

Bài 2: Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song

Bài 3: Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của hai đường thẳng

Bài 4: Luyện tập

Bài 5: Định lí

Bài 6: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 7: Ôn tập chương I

Chương 2: Tam giác

Bài 1: Hai tam giác bằng nhau

Bài 2: Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh

Bài 3: Trường hợp bằng nhau cạnh - góc - cạnh

Bài 4: Trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc

Bài 5: Tam giác cân – Tam giác đều

Bài 6: Định lý Py-ta-go

Bài 7: Luyện tập

Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 9: Thực hành ngoài trời về tam giác, tam giác bằng nhau

Bài 10: Ôn tập chương II

Bài giải VNEN TOÁN 7 - TẬP 2

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 3: Thống kê

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Bài 2 : Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Bài 3: Biểu đồ

Bài 4: Trung bình cộng, mốt

Bài 5: Ôn tập chương III

Chương 4: Biểu thức đại số

Bài 1: Biểu thức đại số . Giá trị của một biểu thức đại số

Bài 2: Đơn thức

Bài 3: Đơn thức đồng dạng

Bài 4: Đa thức

Bài 5: Cộng, trừ đa thức

Bài 6: Đa thức một biến

Bài 7: Cộng, trừ đa thức một biến

Bài 8 : Nghiệm của đa thức một biến

Bài 9: Ôn tập chương IV

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bài 2: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

Bài 3: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên...

Bài 4: Đường trung tuyến của tam giác...

Bài 5: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài 7: Tính chất tia phân giác của một góc. Đường phân giác của tam giác

Bài 8: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác

Bài 10: Ôn tập chương III


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021