Giải câu 1 trang 46 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 46 sách toán VNEN 7 tập 2

Tìm tổng của hai đa thức trong mỗi trường hợp sau:

a) P = x2y + x3 – xy2 + 3 và Q = x3 + xy2 – xy – 6

b) M = x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3 và N = 3xy3 – x2y + 5,5x3y2

Bài làm:

a) P + Q = (x2y + x3 – xy2 + 3) + (x3 + xy2 – xy – 6)

= x2y + x3 – xy2 + 3 + x3 + xy2 – xy – 6

= x2y+ (x3+ x3)+ (– xy2+ xy2)+( 3– 6) - xy

= x2y + 2x3 -3 - xy

b) M + N = (x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3) + (3xy2 – x2y + 5,5x3y2)

= x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3 + 3xy3 – x2y + 5,5x3y2

= (x2y – x2y) + (0,5xy3+ 3xy3) + (– 7,5x3y2+ 5,5x3y2) + x3

= 3,5xy3 – 2x3y2 + x3

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021