Giải câu 1 trang 48 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 48 sách VNEN 9 tập 1

Đồ thị của hàm số y = x - 7 cắt đồ thị hàm số nào dưới đây?

a) y = x + 83 ; b) y = 0,4x + 3 ;

c) y = ; d) y = -$\frac{2}{5}$x + $\sqrt{3}$.

Bài làm:

Hàm số y = x - 7 có hệ số góc là

a) Hàm số y = x + 83 có hệ số góc là

b) Hàm số y = 0,4x + 3 có hệ số góc là 0,4 =

c) Hàm số y = có hệ số góc là $\frac{4}{10}$ = $\frac{2}{5}$

d) Hàm số y = -x + $\sqrt{3}$ có hệ số góc là - $\neq $

Vậy đồ thị hàm số y = x - 7cắt đồ thị hàm số y = -x + $\sqrt{3}$.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021