Giải câu 1 trang 50 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 50 sách toán VNEN 7 tập 2

Cho đa thức P(x) = 2 + 3x2 – 3x3 + 5x4 – 2x – x3 + 7x5 .

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm dần của biến;

b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x).

Bài làm:

a) P(x) = 2 + 3x2 – 3x3 + 5x4 – 2x – x3 + 7x5 .

= 2 + 3x2 + (– 3x3 – x3) + 5x4 – 2x+ 7x5

= 2 + 3x2 – 4x3 + 5x4 – 2x+ 7x5

Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần:

P(x) = 7x5 + 5x4 – 4x3 + 3x2 – 2x + 2.

b) 7 là hệ số của lũy thừa bậc 5;

5 là hệ số của lũy thừa bậc 4;

-4 là hệ số của lũy thừa bậc 3;

3 là hệ số của lũy thừa bậc 2

-2 là hệ số của lũy thừa bậc 1

2 là hệ số của lũy thừa bậc 0.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021