Giải câu 3 trang 54 sách toán VNEN 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 54 sách toán VNEN 7 tập 2

Cho đa thức A(x) = 2x4 – 3x3 + – 4x. Tìm đa thức B(x) và C(x), sao cho:

a) A(x) + B(x) = 4x5 – 2x2 – 1

b) A(x) – C(x) = 2x3

Bài làm:

a) Với A(x) + B(x) = 4x5 – 2x2 – 1 suy ra B(x) = 4x5 – 2x2 – 1 – A(x) (*)

Thay A(x) = 2x4 – 3x3 + – 4x vào (*) ta được:

B(x) = (4x5 – 2x2 – 1) – (2x4 – 3x3 + – 4x)

= 4x5 – 2x2 – 1 – 2x4 + 3x3 + 4x

= 4x5 – 2x4 + 3x3 – 2x2 +4x –

Vậy B(x) = 4x5 – 2x4 + 3x3 – 2x2 +4x –

b) A(x) – C(x) = 2x3

Với A(x) – C(x) = 2x3 suy ra C(x) = A(x) – 2x3 (**)

Thay A(x) = 2x4 – 3x3 + – 4x vào (**) ta được:

C(x) = 2x4 – 3x3 + – 4x – 2x3

= 2x4 – (3x3 + 2x3) – 4x +

= 2x4 – 5x3 – 4x +

Vậy C(x) = 2x4 – 5x3 – 4x +

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021