Giải câu 1 trang 60 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 60 sách VNEN 9 tập 1

Tính x, y trong mỗi hình sau:

Bài làm:

* Hình 21

Áp dụng công thức = b'.a', ta có:

= 2.(2 + 8) = 20

y = 2$\sqrt{5}$

Áp dụng công thức = b'.c', ta có:

= 2.8 = 16

x = 4.

* Hính 22:

Áp dụng công thức = $\frac{1}{b^{2}}$ + $\frac{1}{c^{2}}$, ta có:

= $\frac{1}{5^{2}}$ + $\frac{1}{12^{2}}$

x = $\frac{60}{13}$

Áp dụng định lý Py-ta-go, ta có:

= $12^{2}$ - $x^{2}$ = $12^{2}$ - $(\frac{60}{13})^{2}$

y = $\frac{144}{13}$.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021