Giải Câu 11 Bài Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 125 - SGK Hình học 11

Khoảng cách giữa hai cạnh đối của một tứ diện đều cạnh là bằng:

(A) (B) \({{a\sqrt 2 } \over 2}\)

(C) (D) \(a\sqrt2\)

Bài làm:

Giải Câu 11 Bài Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Gọi là trung điểm cạnh \(AB\)

là trung điểm của cạnh \(CD\)

là đoạn vuông góc của cạnh \(AB\) và \(CD\).

Độ dài của là khoảng cách giữa hai cạnh đối \(AB\), \(CD\) của tứ diện.

Tứ diện cạnh a nên:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021