Giải Câu 4 Bài Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 123 - SGK Hình học 11

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

(A) Nếu đường thẳng vuông góc với đường thẳng \(b\) và đường thẳng \(b\) vuông góc với đường thẳng \(c\) thì vuông góc với \(c\)

(B) Nếu đường thẳng vuông góc với đường thẳng \(b\) và đường thẳng \(b\) song song với đường thẳng \(c\) thì vuông góc với \(c\).

(C) Cho ba đường thẳng và \(c\) vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có một đường thẳng \(d\) vuông góc với \(a\) thì \(d\) song song với \(b\) hoặc \(c\).

(D) Cho hai đường thẳng và \(b\) song song với nhau. Nếu đường thẳng \(c\) vuông góc với thì \(c\) vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng \((a, b)\)

Bài làm:

(A) sai

Vì: a và c có thể chéo nhau

(B) đúng và \(b\) song song với nhau nên góc giữa \(a\) và bằng góc giữa \(a\) và \(b\).

.

(C) sai

(D) sai

Vì: chưa đủ kết luận c với mọi đường nằm trong mặt phẳng (a, b).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021