Giải câu 2 bài 5: Phép quay

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 19 - sgk hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2,0) và đường thẳng d có phương trình . Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc $90^{0}$.

Bài làm:

Gọi B là ảnh của A qua phép quay nên B(0,2).

Ta thấy nên

Hơn nữa

Suy ra ảnh của d qua phép quay tâm O góc là đường thẳng BA'.

Phương trình đường thẳng BA': .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021