Giải câu 15 bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 210

  • 1 Đánh giá

Câu 15: trang 210 - sgk vật lí 10

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm ở khối lượng 100g ở nhiệt độ 200C, để nó hóa lỏng ở nhiệt độ 6580C. Nhôm có nhiệtdung riêng là 896 J/ (kg.K), nhiệt nóng chảy riêng là 3,9.105 J/kg.

Bài làm:

Quá trình miếng nhôm từ nhiệt độ 200C hóa lỏng ở nhiệt độ 6580C.:

Giai đoạn 1: Nhiệt lượng cung cấp cho miếng nhôm từ 200C đến 6580C.

Giai đoạn 2: Nhiệt lượng cung cấp cho miếng nhôm để nó nóng chảy.

Tóm tắt:

m = 100g = 0,1kg.

t1 = 200C.

t2 = 6580C.

λ = 3,9.105 J/kg.

c = 896 J/(kg.K)

Q = ?

Nhiệt lượng cung cấp cho miếng nhôm từ 200C đến 6580C:

Q1 = mc∆t = mc (t2 - t1) = 0,1. 896. ( 658 - 20 ) = 57164,8 J

Nhiệt nóng chảy của miếng nhôm là:

Q2 = m.λ = 0,1. 3,9.105 = 39000 J.

Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm từ nhiệt độ 200C, để nó hóa lỏng ở nhiệt độ 6580C là:

Q = Q1 + Q2 = 57164,8 + 39000 = 96164,8J

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021