Giải câu 15 bài 4: Quy đồng mẫu thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 15 : Trang 43 sgk toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu các phân thức sau:

a) ;

b)

Bài làm:

a) Tìm MTC:

mẫu 1: 2x + 6 = 2(x + 3)

mẫu 2 : x2 - 9 = (x -3)(x + 3)

=>MTC: 2(x - 3)(x + 3) = 2(x2 - 9)

=> Nhân tử phụ của mẫu thức 1: (x - 3)

Nhân tử phụ của mẫu thức 2: 2

Quy đồng: Nhân cả tử và mẫu của phân thức với nhân tử phụ tương ứng:

b) TÌm MTC:

mẫu 1: x2 – 8x + 16 = (x – 4)2

mẫu 2: 3x2 – 12x = 3x(x – 4)

=>MTC: 3x((x – 4)2

=> Nhân tử phụ của mẫu thức 1: 3x

Nhân tử phụ của mẫu thức 2: (x – 4)

Quy đồng: Nhân cả tử và mẫu của phân thức với nhân tử phụ tương ứng:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021