Giải câu 19 bài: Luyện tập 1 sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 114

  • 1 Đánh giá

Câu 19: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Cho hình 72, chứng minh rằng

a) ΔADE = ΔBDE

b) góc DAE = góc DBE

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập

Bài làm:

a) Xét ∆ADE và ∆BDE có:

DE : cạnh chung

AD = DB (giả thiết)

AE = BE (giả thiết)

=>∆ADE = ∆BDE (c.c.c) (đpcm)

b) Câu a ta chứng minh được ∆ADE = ∆BDE

=> (hai góc tương ứng)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021