Giải câu 2 bài 1: Quy tắc đếm

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 46 - sgk đại số và giải tích 11

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100 ?

Bài làm:

Để lập các số tự nhiên từ các số trên mà nhỏ hơn 100.

TH1: Các số có một chữ số : có 6 cách.

TH2: Các số có hai chữ số

  • Ta có 6 cách chọn chữ số hàng chục
  • 6 cách chọn chữ số hàng đơn vị

Theo quy tắc nhân, có: 6.6 = 36 cách.

Vậy có tất cả 42 số tự nhiên bé hơn 100 được lập từ 6 chữ số trến.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021