Giải câu 2 bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp Tổ hợp

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 54 - sgk đại số và giải tích 11

Có bao nhiêu cách để sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành một dãy ?

Bài làm:

Mỗi cách xếp chỗ ngồi là một hoán vị của 10 người khách.

Vậy nên số các cách để xếp chỗ ngồi cho 10 người khách vào một dãy 10 ghế là: P10 = 10! = 3628800 (cách)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021