Giải câu 10 bài ôn tập chương 4: Giới hạn

  • 1 Đánh giá

Câu 10: trang 143 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho dãy số với \({u_n} = {{1 + 2 + 3 + ... + n} \over {{n^2} + 1}}\)

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.

B.

C.

D. Dãy không có giới hạn khi \(n \rightarrow -∞\)

Bài làm:

Vì tổng

Nên:

Vậy chọn đáp án B.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021