Giải câu 2 bài 3: Nhị thức Niu tơn

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 58 - sgk đại số và giải tích 11

Tìm hệ số của x3 trong khai triển của biểu thức: (x + )6.

Bài làm:

Dựa vào nhị thức Niu - tơn ta có:

(x + )6 = Ck6 . x6 – k . ()k = Ck6. 2k . x6 – 3k

Trong tổng này, số hạng Ck6 . 2k . x6 – 3k có số mũ của x bằng 3 khi và chỉ khi

và $\leq k\leq 6$

Với k = 1 thì hệ số của x3 trong khai triển của biểu thức đã cho là: 2 . C16 = 2 . 6 = 12.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021