Giải câu 2 bài 31: Tính chất Ứng dụng của hiđro

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 109 sgk hóa 8

Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?

Bài làm:

Hiđro có ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ, do tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt.

  • Dùng là nhiên liệu cho động cơ tên lửa, có thể làm nhiên liệu động cơ thay cho xăng, dùng trong đèn xì hàn cắt kim loại.
  • Là nguồn nguyên liệu trong sản xuất amoniac, axit và nhiều hợp chất hữu cơ.
  • Dùng làm chất khử để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng.
  • Hidro được dùng vào bơm kinh khí cầu, bóng thám không vì là khí nhẹ nhất.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021