Giải câu 2 bài 44: Bài luyện tập 8

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 151 sgk hóa 8

Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 g dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu được 50 g dung dịch H2SO4

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng

b) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng, biết dung dịch này có khối lượng riêng là 1,1 g/cm3.

Bài làm:

a) Trong 20 dung dịch H2SO4 ban đầu có: mH2SO4 = 10 g

=> Nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng là:

C% H2SO4 = . 100% = 20%

b) Thể tích dung dịch H2SO4 sau pha loãng là: V = = 45,45 ml

Ta có: nH2SO4 = 0,102 mol

=> Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng:

CM H2SO4 = = 2,24 (mol/lít)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021