Giải câu 2 bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 43 - sgk giải tích 12

Khảo sát tự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc bốn sau:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

 • Tập xác định: D = R
 • Sự biến thiên:

Ta có:

=>

 • Giới hạn:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

 • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 2 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; -2) và (0; 2).
 • Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-2; 0) và (2; +∞).
 • Cực trị: Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là: (0; -1).

Đồ thị hàm số có hai điểm cực đại là: (-2; 15) và (2; 15).

 • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 2 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

b)

 • Tập xác định: D = R
 • Sự biến thiên:

Ta có:

=>

 • Giới hạn:

 • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 2 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • Hàm số đồng biến trên khoảng (-1; 0) và (1; +∞).
 • Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞; -1) và (0; 1).
 • Cực trị: Đồ thị hàm số có hai điểm cực tiểu là: (-1; 1) và (1; 1).

Đồ thị hàm số có điểm cực đại là: (0; 2).

 • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 2 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

c)

 • Tập xác định: D = R
 • Sự biến thiên:

Ta có:

=> .

 • Giới hạn:

 • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 2 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • Hàm số đồng biến trên khoảng (0; +∞).
 • Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞; 0).
 • Cực trị: Đồ thị hàm số có điểm cực đại là: (0; -3/2).
 • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 2 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

d)

 • Tập xác định: D = R
 • Sự biến thiên:

Ta có:

=> .

 • Giới hạn:

 • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 2 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 0).
 • Hàm số nghịch biến trên các khoảng (0; +∞).
 • Cực trị: Đồ thị hàm số có điểm cực đại là: (0; 3).
 • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 2 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021