Giải câu 2 bài 7: Phép vị tự

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 29 - sgk hình học 11

Tìm tâm vị tự của hai đường tròn trong các trường hợp sau

Giải Bài 7: Phép vị tự - SGK toán 11 trang 24

Bài làm:

Gọi C(I; R), C’(I’; R’). Ta tìm tâm vị tự như của hai đường tròn như sau

  • Kẻ đường kính DA của C'
  • Dựng bán kính của đường tròn C sao cho bán kính CI song song với DA.
  • Nối AC, CD giao với I’I tại O và O’

Từ cách trên ta được hình tương ứng sau

a)

Giải Bài 7: Phép vị tự - SGK toán 11 trang 24

b)

Giải Bài 7: Phép vị tự - SGK toán 11 trang 24

b)

Giải Bài 7: Phép vị tự - SGK toán 11 trang 24

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021