Giải Câu 2 Bài Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 122 - SGK Hình học 11

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

(A) Vì nên \(N\) là trung điểm của đoạn \(MP\)

(B) Vì là trung điểm của đoạn \(AB\) nên từ một điểm \(O\) bất kì ta có: \(\overrightarrow {OI} = {1 \over 2}(\overrightarrow {OA} + \overrightarrow {ON} )\)

(C) Từ hệ thức ta suy ra ba vecto \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {AD} \) đồng phẳng

(D) Vì nên bốn điểm \(A, B, C, D\) cùng thuộc một mặt phẳng.

Bài làm:

(A) Đúng

là trung điểm của đoạn \(MP\) nên:

(B) Đúng

là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) thì:

(C) Mệnh đề C đúng (xem định lí 1 – bài 1- chương 3)

(D) Mệnh đề D là sai

Vậy chọn D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021