Giải Câu 1 Bài Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 122 - SGK Hình học 11

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

(A) Từ ta suy ra \(\overrightarrow {BA} = - 3\overrightarrow {CA} \)

(B) Từ ta suy ra \(\overrightarrow {CB} = 2\overrightarrow {AC} \)

(C) Vì nên bốn điểm \(A, B, C\) và \(D\) cùng thuộc một mặt phẳng

(D) Nếu thì \(B\) là trung điểm của đoạn \(AC\)

Bài làm:

a) Sai

Vì:

nên từ:

ta suy ra \(\overrightarrow {BA} = 3\overrightarrow {CA} \)

b) Sai

Vì:

c) Đúng

vì: : Đẳng thức nàu chứng tỏ ba vecto \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {AD} \) đồng phẳng, tức là 4 điểm \(A, B, C, D\) cùng nằm trong một mặt phẳng.

d) Sai

Vì:

Điều này chứng tỏ hai vecto cùng phương, do đó điểm B nằm ngoài đoạn thẳng \(AC\), \(B\) không là trung điểm của \(AC\)

Kết quả: trong bốn mệnh đề trên, chỉ có c) đúng.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021