Giải câu 2 bài : Diện tích hình bình hành

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 104 sgk toán lớp 4

Giải bài : Diện tích hình bình hành

Bài làm:

a) Hình chữ nhật có chiều dài là 10cm và chiều rông là 5cm.

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 5 = 50 (cm2)

b) Hình bình hành có đáy 10cm và chiều cao là 5cm.

Diện tích hình bình hành là:

10 x 5 = 50 (cm2)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021