Giải câu 2 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 89 sgk toán lớp 2

Tính:

14 - 8 + 9 =

5 + 7 - 6 =

16 - 9 + 8 =

15 - 6 + 3 =

8 + 8 - 9 =

11 - 7 + 8 =

9 + 9 - 15 =

13 - 5 + 6 =

6 + 6 - 9 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con thực hiện lần lượt phép tính trừ trái sang phải.

Kết quả như sau:

14 - 8 + 9 = 6 + 9

= 15

5 + 7 - 6 = 12 - 6

= 6

16 - 9 + 8 = 7 + 8

= 15

15 - 6 + 3 = 9 + 3

= 12

8 + 8 - 9 = 16 - 9

= 7

11 - 7 + 8 = 4 + 8

= 12

9 + 9 - 15 = 18 - 15

= 3

13 - 5 + 6 = 8 + 6

= 14

6 + 6 - 9 = 12 - 9

= 3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021