Giải câu 1 Bài 29 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 16 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 29 + 5

Bài làm:

Các con thực hiện như ví dụ sau:

59 + 5 = ?

  • 9 cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1.
  • 5 thêm 1 bằng 6, viết 6.
  • vậy 59 + 5 = 64.

Tương tự các con thực hiện các phép tính, sẽ thu được kết quả như sau:

Giải bài 29 + 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021