Giải câu 1 Bài 9 cộng với một số 9 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 15 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

9 + 3 = 9 + 6 = 9 + 8 = 9 + 7 = 9 + 4 =

3 + 9 = 6 + 9 = 8 + 9 = 7 + 9 = 4 + 9 =

Bài làm:

Các con cần thuộc bẳng tính của 9 cộng một số, sau đó thực hiện bài tính nhẩm này.

Kết quả tính như sau, các con làm rồi so sánh nhé.

9 + 3 = 12 9 + 6 = 15 9 + 8 = 17 9 + 7 = 16 9 + 4 = 13

3 + 9 = 12 6 + 9 = 15 8 + 9 = 17 7 + 9 = 16 4 + 9 = 13

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021