Giải câu 4 Bài 38 + 25

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 21 - SGK toán 2

Điền dấu >; < hoặc = vào ô trống:

8 + 4 ... 8 + 5 18 + 8 ... 19 + 9

9 + 8 ... 8 + 9 18 + 9 ... 19 + 8

9 + 7 ... 9 + 6 19 + 10 ... 10 + 18

Bài làm:

Hướng dẫn: Bài này các con có thể so sánh bằng hai cách:

  • Cách 1: Tính tổng rồi so sánh.
  • Cách 2: So sánh từng số hạng.

Kết quả như sau:

8 + 4 < 8 + 5 18 + 8 < 19 + 9

9 + 8 = 8 + 9 18 + 9 = 19 + 8

9 + 7 > 9 + 6 19 + 10 > 10 + 18

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021