Giải Câu 22 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác sgk Toán 8 tập 2 Trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 22: Trang 68 - SGK Toán 8 tập 2

Đố: Hình 27 cho biết có 6 góc bằng nhau:

.

Kích thước các đoạn thẳng đã được ghi trên hình. Hãy thiết lập những tỉ lệ thức từ kích thước đã cho.

Giải Câu 22 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác - sgk Toán 8 tập 2 Trang 68

Bài làm:

=> OB là tia phân giác trong của ∆OAC => $\frac{AB}{OA}=\frac{BC}{OC}$ =>

=> OC là tia phân giác trong của ∆OBD => $\frac{BC}{OB}=\frac{CD}{OD}$ =>

=> OD là tia phân giác trong của ∆OCE => $\frac{CD}{OC}=\frac{DE}{OE}$ =>

=> OE là tia phân giác trong của ∆ODF => $\frac{DE}{OD}=\frac{EF}{OF}$ =>

=> OF là tia phân giác trong của ∆OEG => $\frac{EF}{OE}=\frac{FG}{OG}$ =>

=> OC là tia phân giác của ∆OAE => $\frac{AC}{OA}=\frac{CE}{OE}$ => hay \(\frac{x+ y}{a}= \frac{z + t}{e}\)

=> OE là phân giác của ∆OCG => $\frac{CE}{OC}=\frac{EG}{OG}$ =>

=>OD là phân giác của ∆OBF => $\frac{BD}{OB}=\frac{DF}{OF}$ => = \(\frac{t + u}{f}\)

=> OD là phân giác của ∆OAG => $\frac{AD}{OA}=\frac{DG}{OG}$ =>

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021