Giải Câu 43 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 121

  • 1 Đánh giá

Câu 43: Trang 121 - SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.126).

Giải Câu 43 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 121

Bài làm:

Hình a :

Diện tích xung quanh: Sxq = p.d = .20.4.20 = 800(cm2)

Diện tích đáy: Sđ = 202 = 400(cm2)

Diện tích toàn phần của lăng trụ hai là:

Stp = Sxq + Sđ = 800 + 400 = 1200(cm2)

Hình b: Sxq = p.d = .7.4.12 = 168(cm2)

Sđ = 72 = 49(cm2)

Stp = Sxq + Sđ = 168 + 49 = 217(cm2)

Hình c: Chiều cao của mặt bên của hình chóp:

h = = √225 = 15(cm)

Sxq = p.d = .16.4.15 = 480(cm2)

Sđ = 162 = 256(cm2)

Stp = Sxq + Sđ = 480 + 256 = 736(cm2)

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021