Giải câu 23 bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 23: Trang 80 - sgk toán 8 tập 1

Tìm x trên hình 44.

Bài làm:

Ta có :

=> K là trung điểm của PQ.

=> PK = KQ = 5( dm ) = x .

Vậy x = 5dm.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021