Giải câu 26 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk Toán 8 tập 2 trang 47

  • 1 Đánh giá

Câu 26: trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)

Bài làm:

a) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

hoặc\( \frac{1}{2}x ≤ 6\)hoặc \(x - 5 ≤ 7\)

b) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

hoặc \(x + 4 ≥ 12 \)hoặc \(-2x ≤ -4\)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021