Giải câu 37 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối sgk Toán 8 tập 2 trang 51

  • 1 Đánh giá

Câu 37: trang 51 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

  • Khi

Phương trình trở thành

(không thoả mãn điều kiện \(x ≥ 7\))

  • Khi

Phương trình trở thành

(thoả mãn điều kiện \(x < 7\))

Vậy phương trình có nghiệm là

b)

  • Khi

Phương trình trở thành

(thoả mãn điều kiện \(x ≥ -4\))

  • Khi

Phương trình trở thành

(không thoả mãn điều kiện \(x < -4\))

Vậy phương trình có nghiệm là

c)

  • Khi

Phương trình trở thành

(thoả mãn điều kiện \(x ≥ -3\))

  • Khi

Phương trình trở thành

(không thoả mãn điều kiện \(x < -3\))

Vậy phương trình có nghiệm là

d)

  • Khi

Phương trình trở thành

(không thoả mãn điều kiện \(x ≥ 4\))

  • Khi

Phương trình trở thành

(thoả mãn điều kiện \(x < 4\))

Vậy phương trình có nghiệm là

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021