Giải câu 3 bài : Bảng nhân 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 101 sgk toán lớp 2

Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Bảng nhân 5

Bài làm:

Hướng dẫn: ta thấy ô trống trước hơn ô trống liền ngay sau 5 đơn vị, nên để điền số thích hợp vào chỗ trống ta chỉ cần lấy ô trống trước cộng thêm 5 đơn vị.

Kết quả như sau:

Giải bài : Bảng nhân 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021