Giải câu 1 bài : Phép chia

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 107 sgk toán lớp 2

Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu):

a) 3 x 5 = 15

Giải bài : Phép chia

b) 4 x 3 = 12

Giải bài : Phép chia

c) 2 x 5 = 10

Giải bài : Phép chia

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào mẫu dưới đây, tìm viết được hai phép chia:

Mẫu:

Giải bài : Phép chia

Tương tự ta có kết quả sau:

a) 3 x 5 = 15

15 : 5 = 3

15 : 3 = 5

b) 4 x 3 = 12

12 : 3 = 4

12 : 4 = 3

c) 2 x 5 = 10

10 : 5 = 2

10 : 2 = 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021