Giải câu 1 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 106 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

2 x 5 = 3 x 7 =

2 x 9 = 3 x 4 =

2 x 4 = 3 x 3 =

2 x 2 = 3 x 2 =

4 x 4 = 5 x 10 =

4 x 3 = 4 x 10 =

4 x 7 = 3 x 10 =

4 x 2 = 2 x 10 =

Bài làm:

Hướng dẫn: dựa vào bảng nhân 2, 3, 4, 5 đã học ta tính nhẩm được các phép tính trên.

Kết quả như sau:

2 x 5 = 10 3 x 7 = 21

2 x 9 = 18 3 x 4 = 12

2 x 4 = 8 3 x 3 = 9

2 x 2 = 4 3 x 2 = 6

4 x 4 = 16 5 x 10 = 50

4 x 3 = 12 4 x 10 = 40

4 x 7 = 28 3 x 10 = 30

4 x 2 = 8 2 x 10 = 20

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021