Giải câu 3 bài làm quen với thống kê số liệu (tiếp) trang 137 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 137 - sgk toán lớp 3

Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm:

Tháng123
Trắng1240m1040m1475m
Hoa1875m1140m1575m

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại?

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét?

c) Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa?

Bài làm:

Nhìn vào bảng trên, ta thấy:

a) Tháng 2 cửa hàng bán được 1040m vải trắng và 1140m vải hoa

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng 100m (1575m – 1475m = 100m)

c) Tháng 1 cửa hàng bán được 1875m vải hoa. Tháng 2 cửa hàng bán được 1140m vải hoa. Tháng 3 cửa hàng bán được 1575m vải hoa.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021