Giải câu 3 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 90

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 90 sgk toán lớp 2

Năm nay ông 70 tuổi, bố kém ông 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi ?

Bài làm:

Tóm tắt

Ông : 70 tuổi

Bố kém ông : 32 tuổi

Năm nay bố ? tuổi

Lời giải

Năm nay bố có số tuổi là:

70 - 32 = 38 ( tuổi )

Đáp số: 38 tuổi

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021