Giải câu 3 bài Ôn tập chương 6 sgk Đại số 10 trang 155

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 155 sgk Đại số 10

Tính:

a) nếu \(cos\, \alpha = {{ - \sqrt 2 } \over 3};{\pi \over 2} < \alpha < \pi \)

b) ,nếu \(\tan \alpha = 2\sqrt 2 ,\pi < \alpha < {{3\pi } \over 2}\)

c) ,nếu \(\sin \alpha = {{ - 2} \over 3},{{3\pi } \over 2} < \alpha < 2\pi \)

d) ,nếu \(\cos \alpha = {{ - 1} \over 4},{\pi \over 2} < \alpha < \pi \)

Bài làm:

a.

Ta có:

b)

Ta có:

c)

Ta có

d)

Ta có

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021