Giải câu 3 trang 14 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 14 sách VNEN 9 tập 1

Biểu diễn dưới dạng thương của hai căn bậc hai:

a) với a < 0, b < 0 ; b) $\sqrt{\frac{a}{xy}}$ với a < 0, x < 0, y > 0.

Bài làm:

Giải câu a)

Với a < 0, b < 0 thì

= $\frac{\sqrt{-3a}}{\sqrt{-b}}$

Giải câu b)

Với a < 0, x < 0, y > 0 thì xy < 0

= $\frac{\sqrt{-a}}{\sqrt{-xy}}$.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021