Giải câu 3 trang 52 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 52 sách VNEN 9 tập 1

Với giá trị nào của a hàm số y = (a - 2)x + 3:

a) Đồng biến? b) Nghích biến?

Bài làm:

a) Hàm số y = (a - 2)x + 3 đồng biến khi a - 2 > 0 a > 2

b) Hàm số y = (a - 2)x + 3 nghịch biến khi a - 2 < 0 a < 2.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021