Giải câu 31 bài: Luyện tập 2 sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 120

  • 1 Đánh giá

Câu 31 : Trang 120 - sgk toán 7 tập 1

Cho độ dài đoạn thẳng AB, điểm nằm trên đường trung trực của AB, so sánh độ dài các đoạn MA, MB.

Bài làm:

Gọi H là giao điểm của đường trung trực với đoạn AB.

Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Xét ΔAHM và ΔBHM có:

HM cạnh chung

AH = BH

Vậy ΔAHM = ΔBHM (c.g.c)

=> MA = MB (cạnh tương ứng)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021