Giải câu 32 bài: Luyện tập 1 Toán 6 tập 1 trang 17

  • 1 Đánh giá

Câu 32: Trang 17 - sgk toán 6 tập 1

Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

97 + 19 = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116

Hãy tính nhanh các tổng sau bằng cách làm tương tự như trên:

a) 996 + 45

b) 37 + 198

Bài làm:

Tương tự, ta có :

a) 996 + 45

= 996 + (4 + 41)

= (996 + 4) + 41

= 1000 + 41

= 1041

Vậy 996 + 45 = 1041.

b) 37 + 198

= (35 + 2) + 198

= 35 + (2 + 198)

= 35 + 200

= 235

Vậy 37 + 198 = 235.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021