Giải câu 38 bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) sgk Toán 8 tập 2 trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 38: trang 30 sgk Toán 8 tập 2

Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau:

Điểm số (x)45789
Tần số (n)1*23*N=10

Biết điểm trung bình của cả tổ là 6,6. Hãy điền các giá trị thích hợp vào hai ô còn trống (được đánh giá *).

Bài làm:

Gọi x là tần số của điểm 5

Tần số của điểm 9 là

Điểm trung bình của cả tổ bằng 6,6 nên ta có phương trình:

(thỏa mãn ĐK)

Vậy tần số của điểm 5 là 3, tần số của điểm 9 là

Vậy ta được bảng sau:

Điểm số (x)45789
Tần số (n)13231N=10
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021