Giải câu 4 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 171

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 171 sgk toán lớp 5

Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5 Trường Tiểu học Thắng lợi. Tính số học sinh mỗi loại, biết số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh.

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 171

Bài làm:

Biểu đồ tròn: tổng % các ô = 100% nên:

Số phần trăm học sinh khá khối 5 của trường Thắng Lợi là:

100% - (25% + 15%) = 60%

Số học sinh khá = 60% số học sinh toàn trường nên:

Số học sinh toàn khối 5 của trường là:

120 : 60 x 100 = 200 (học sinh)

Số học sinh giỏi khối 5 của trường là:

200 x 25 : 100 = 50 (học sinh)

Số học sinh trung bình khối 5 của trường là:

200 x 15 : 100 = 30 (học sinh)

Đáp số: Giỏi: 50 học sinh ;

Khá: 120 học sinh ;

TB: 30 học sinh.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021