Giải câu 4 Phép cộng có tổng bằng 100

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 40 - SGK toán 2

Một cửa hàng buổi sáng bán được 85kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Bài làm:

Tóm tắt

Sáng bán: 85kg đường.

Chiều bán nhiều hơn sáng: 15kg đường.

Chiều bán: ... kg đường?

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số kg đường là:

85 + 15 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg đường.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021