Giải câu 4 trang 10 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 10 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Số nghịch đảo của là $\frac{1}{3}$.

B. Số nghịch đảo của 2 là .

C. ( + $\sqrt{3}$) và ( - $\sqrt{3}$) không là hai số nghịch đảo của nhau.

D. ( - $\sqrt{7}$) và ( + $\sqrt{7}$) là hai số nghịch đảo của nhau.

Bài làm:

A. Sai. Vì số nghịch đảo của là $\frac{1}{\sqrt{3}}$ chứ không phải là $\frac{1}{3}$.

B. Sai. Vì số nghịch đảo của 2là chứ không phải là $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

C. Đúng. Vì ( + $\sqrt{3}$).( - $\sqrt{3}$) = 2 - 3 = - 1 suy ra ( + $\sqrt{3}$) và ( - $\sqrt{3}$) không là hai số nghịch đảo của nhau.

D. Sai. Vì ( - $\sqrt{7}$).( + $\sqrt{7}$) = 5 - 7 = - 2 suy ra ($\sqrt{2}$ + $\sqrt{3}$) và ($\sqrt{2}$ - $\sqrt{3}$) không là hai số nghịch đảo của nhau.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021