Giải câu 4 trang 14 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) .$\frac{5}{8}$.$\frac{15}{-7}$.(-16); b) (-$\frac{1}{2}$).3$\frac{1}{5}$ + (-$\frac{1}{2}$).(-2$\frac{1}{5}$).

Bài làm:

a) .$\frac{5}{8}$.$\frac{15}{-7}$.(-16) = $\frac{(-7).5.15.(-16)}{15.8.(-7)}$ = -10;

b) (-).3$\frac{1}{5}$ + (-).(-2$\frac{1}{5}$) = (-).($\frac{16}{5}$ - $\frac{11}{5}$) = (-).1 = -.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021