Giải Câu 5 Bài 1: Vecto trong không gian

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 92 - SGK Hình học 11

Cho hình tứ diện . Hãy xác định hai điểm \(E, F\) sao cho:

a)

b)

Bài làm:

Giải Câu 5 Bài 1: Vecto trong không gian

a) Gọi là đỉnh của hình bình hành \(ABGC\) => \(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AG}\) (quy tắc hình bình hành)

Lại có: (gt)

=>

=>

=>

=> cùng hướng và có độ lớn bằng nhau.

Xác định điểm E:

- Từ G kẻ hình bình hành ADGE.

Vậy E là 1 đỉnh của hình bình hành ADEG.

b) Ta có (gt)

=>

hay

=>

=>

=> cùng hướng và cùng độ lớn.

Xác định điểm F:

- Từ G kẻ hình bình hành ADFG.

Vậy F là 1 đỉnh của hình bình hành ADFG.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021