Giải Câu 5 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 98 - SGK Hình học 11

Cho hình chóp tam giác có \(SA = SB = SC\) và có \(\widehat{ABC}= \widehat{BSC}=\widehat{CSA}.\) Chứng minh rằng \(SA ⊥ BC, SB ⊥ AC, SC ⊥ AB\).

Bài làm:

Giải Câu 5 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Đặt ,

.

Vậy .

.

Vậy .

.

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021