Giải câu 5 bài 29: Bài luyện tập 5

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 101 sgk hóa 8

Những phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

A. Oxit được chia ra làm hai loại chính là : oxit axit và oxit bazơ.

B. Tất cả các oxit đều là oxit axit.

C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ.

D. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.

E. Oxit axit đều là oxit của phi kim.

F. Oxit bazơ là oxit của kim loại tương ứng với một bazơ.

Bài làm:

Các phát biểu sai là:

B. Tất cả các oxit đều là oxit axit.

C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ.

E. Oxit axit đều là oxit của phi kim.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021